Available courses

Aquest curs ofereix al docent un viatge per conèixer el recorregut històric de la metodologia d’aula a Catalunya. Mitjançant la comparació amb països que lideren l’èxit educatiu establirem pràctiques d’aula creatives i innovadores, on l’alumne és el centre de l’aprenentatge i el docent n’és el guia. El curs se centra a oferir estratègies per aplicar metodologies actives a l’aula i enriquir a l’alumnat amb els seus processos, així com fomentar una avaluació lluny de les proves escrites.

Aquest curs ofereix al docent un primer contacte amb la Programació Neurolingüística (PNL) per ser aplicada en centres educatius. S’estableix la relació entre la comunicació/relació amb la comunitat educativa i l’èxit educatiu. Es faciliten estratègies concretes per ser aplicades en diferents entorns i s’ajuda a reflexionar sobre la importància de com comunicar per arribar a objectius i per canviar realitats. S’ensenya el poder del PNL com a eina de modificació d’entorns educatius.

Aquest curs ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o el propi equip docent.

Sovint, en els centres educatius ens manca temps per al debat pedagògic.  Aquest curs ofereix al docent una visió general de la importància d’aquest debat. El centre educatiu, un espai de tots i per a tots, ha de saber crear estructures organitzatives que fomentin el diàleg i els acords comuns. El docent aprendrà a crear aquests espais en el centre i a organitzar-los per garantir l’èxit.

Aquest curs ofereix estratègies per al docent per tal de dotar a l’alumnat d’eines que el motivin davant la lectura. Partint de la biblioteca d’aula, la biblioteca de centre i activitats pràctiques per incentivar el gust per la lectura, volem acostar a l’infant i jove al món lector. Mitjançant teoria i pràctica, el docent entendrà el procés lector i com incidir en la motivació de l’alumnat.

L'adolescència és una etapa crucial en el cicle vital de les persones. És un període que suposa trencar esquemes i normes amb les quals han crescut fins aleshores (de la família, col·legi, societat, cultura, etc.) per a començar a construir la seva pròpia manera de veure i d'estar en la vida. És un moment de molts canvis molt intensos en molt poc temps.

L'objectiu d'aquest curs és acostar-nos i comprendre el món intern de l'adolescent, i prendre consciència de les diferents etapes, crisis i necessitats físiques, emocionals i psicològiques que presenten per a transitar aquesta etapa crucial per al desenvolupament de la persona.

Ens aproparem al seu món coneixent la importància del grup, la família, els límits i les normes, la sexualitat, el dol, les addiccions, els mecanismes de defensa, l'escolta i comunicació... I buscarem la manera d'accedir a ells per a cuidar i establir relacions sanes i properes.

Aquest curs ofereix al docent eines per entendre com funciona l’avaluació per competències, analitzar la normativa per saber-la aplicar a l’aula i obtenir estratègies d’avaluació pràctiques i efectives. Ofereix al docent coneixement sobre què són les rúbriques, el diari d’aprenentatge, l’avaluació formadora o la coavaluació, entre d’altres.

Aquest curs ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o el propi equip docent.

Revisió i actualització tutoritzada de la programació didàctica.

Aquest curs ofereix al docent un viatge per conèixer el recorregut històric de la metodologia d’aula a Catalunya. Mitjançant la comparació amb països que lideren l’èxit educatiu establirem pràctiques d’aula creatives i innovadores, on l’alumne és el centre de l’aprenentatge i el docent n’és el guia. El curs se centra a oferir estratègies per aplicar metodologies actives a l’aula i enriquir a l’alumnat amb els seus processos, així com fomentar una avaluació lluny de les proves escrites.

Al llarg d’aquesta formació presentarem el marc teòric per iniciar l’aprenentatge lector, analitzarem els diferents factors i habilitats metalingüístiques òptimes per desenvolupar aquest procés.

Reflexionarem sobre activitats, recursos i estratègies que ens ajudaran a estimular la consciència fonològica amb els alumnes. Elaborarem materials i compartirem experiències amb altres docents.


Es realitzaran diferents tallers d’art on el fang serà el material principal. En aquests tallers s’aprendrà a utilitzar el fang com a eina pedagògica i emocional. Veure com i quines són les seves aplicacions i conèixer els seus límits com a material plàstic.

Aquest curs vol oferir un ventall als docents per a conèxier estratègies per a treballar amb projectes a les aules.

Els objectius del curs són: 

  • Aprendre que significa ensenyar per projectes
  • Veure diverses aplicacions a l’aula dels projectes i en quins casos aplicar-ho
  • Donar recursos al docent per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula
  • Tenir en compte l’ensenyament per projectes a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu.


En aquest curs aprendrem què significa gammificar (Game-based learning)i per quins motius tant teòrics com pràctics pot arribar a ser molt interessant introduir el joc a l’aula. Un cop vist què significa gammificar i els motius pels quals fer-ho, aprendrem a com començar a introduir la gammificació a l’aula a través de diversos recursos i consells. Al final de curs sortirem amb un projecte de gammificació per a fer alguna activitat a l’aula, i a partir d’aquí poder ser autònoms per a poder realitzar projectes de gammificació en els diferents nivells educatius.

Conèixer les possibilitats de la plataforma docent de Google per desenvolupar les tasques docents.

Aquest curs ofereix al docent un primer contacte amb la Programació Neurolingüística (PNL) per ser aplicada en centres educatius. S’estableix la relació entre la comunicació/relació amb la comunitat educativa i l’èxit educatiu. Es faciliten estratègies concretes per ser aplicades en diferents entorns i s’ajuda a reflexionar sobre la importància de com comunicar per arribar a objectius i per canviar realitats. S’ensenya el poder del PNL com a eina de modificació d’entorns educatius.

En aquest curs aprendrem a : 

  • Fer un repàs d’aspectes bàsics d’ortografia, gramàtica i sintaxi de la llengua catalana que generen dubtes habitualment
  • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc..
  • Emprar correctament la llengua catalana en la redacció de textos propis

Aquest curs ofereix estratègies per al docent per tal de dotar a l’alumnat d’eines de treball personal. Mitjançant les tècniques d’estudi, d’organització del temps i d’organització personal, el docent aprendrà a guiar als alumnes en les tasques pròpies com a estudiant.

En l'actualitat, l'educació en medi ambient a les escoles ha pivotat sobre
la conveniència de practicar el reciclatge dels residus.
El present curs neix amb la intenció de proveir al professorat de
coneixements sobre economia circular, a més d'eines didàctiques perquè pugui
dur a terme tallers a classe i que els alumnes interioritzin els motius,
reptes, principis i pràctica d'accions necessàries per a promoure un canvi
cap a l'economia circular treballant-ho de manera transversal.
L'economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant
l'entrada dels materials verges com la producció de deixalles, tancant els
bucles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos. L'economia circular ens
demostra que el reciclatge és un últim recurs no desitjable i a on s'ha
d'evitar arribar.
Per assolir el canvi cap a una economia circular s'han definit 7 accions
necessàries que van més enllà del reciclatge. Les 7 accions són:
redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, recuperar, renovar i finalment
reciclar.

Sovint, en els centres educatius ens manca temps per al debat pedagògic.  Aquest curs ofereix al docent una visió general de la importància d’aquest debat. El centre educatiu, un espai de tots i per a tots, ha de saber crear estructures organitzatives que fomentin el diàleg i els acords comuns. El docent aprendrà a crear aquests espais en el centre i a organitzar-los per garantir l’èxit.

Aquest curs ofereix al docent un viatge per conèixer el recorregut històric de la metodologia d’aula a Catalunya. Mitjançant la comparació amb països que lideren l’èxit educatiu establirem pràctiques d’aula creatives i innovadores, on l’alumne és el centre de l’aprenentatge i el docent n’és el guia. El curs se centra a oferir estratègies per aplicar metodologies actives a l’aula i enriquir a l’alumnat amb els seus processos, així com fomentar una avaluació lluny de les proves escrites.

Un 20% de la població infanto-juvenil de tots els països desenvolupats presenta algun tipus de Trastorn del Neurodesenvolupament amb clar impacte sobre el seu rendiment escolar. No obstant, Catalunya és un dels països europeus on menys es diagnostiquen i es tracten aquests trastorns.  

Els estudis científics evidencien que el millor mètode de prevenció del baix rendiment, del fracàs i de l’abandonament escolar, és realitzar un bon i ràpid diagnòstic d’aquests trastorns durant l’Educació Primària i ESO, seguit d’un eficient tractament basat en un enfoc neurocientífic.

Cal, per tant, dotar als docents d’aquestes etapes educatives dels recursos necessaris per enfocar i orientar amb èxit aquests trastorns, al ser ells la primera i imprescindible baula de la llarga cadena de professionals necessaris per resoldre aquest gravíssim problema.

El curs pretén millorar el baix rendiment i prevenir el fracàs i abandonament escolar a Catalunya, formant als docents en el coneixement i la detecció d’aquest trastorns i en els procediments de derivació pel seu diagnòstic i tractament. Al mateix temps, s’incidirà en la sensibilització envers els alumnes i les seves famílies, fomentant alhora la bona relació família-escola.

La voluntat de compartir coneixements i competències ens uneix en el propòsit de millorar l’abordatge i el tractament dels trastorns de l’aprenentatge, dins l’ampli context dels Trastorns del Neurodesenvolupament. En aquesta línia de treball, ens hem establert com agrupació les entitats organitzadores següents:

  • SJD MIND Escoles (Hospital de Sant Joan de Déu)
  • Associació Catalana de Dislèxia (ACD)
  • Fundació Universitària Martí l’Humà (FUMH)

Aprofundiment en el coneixement de la llengua catalana a partir d'activitats similars a les demanades a l'examen oficial de C2.

Durada del curs: 100 hores

La salut mental esdevé una realitat fonamental pel desenvolupament sa i positiu de la persona i la seva adaptació a l’entorn present i futur. Malauradament, en els darrers anys observem un augment significatiu dels trastorns psicològics en totes les franges d’edat. Les xifres ens diuen que un de cada quatre infants pateix o patirà un trastorn mentals en el proper any.

Davant aquesta situació, l’entorn escolar i la pròpia aula són un espai privilegiat per treballar el concepte de salut mental, de la manera més amplia possible entre el nostre alumnat. Els docents tenim l’oportunitat d’oferir entorns potenciadors de salut mental i patrons de gestió positiva del món interior i de les vivències d’infants i adolescents. Des de l’aula podem també fer una gran tasca de prevenció i detecció de possibles situacions de risc i de trastorns mentals

En aquest curs ens plantegem l’objectiu de crear un espai per compartir reflexions, adquirir una marc teòric consolidat i proporcionar eines i recursos per treballar i afavorir la salut mental a l’aula i a l’entorn escolar. Clàssica es ja aquella definició de l’OMS que defineix la salut mental com quelcom molt més ampli que l’absència de trastorn.