Available courses

Aquest curs ofereix entendre el procés de lectoescriptura que realitzen els infants a l’hora de llegir i escriure des dels inicis. Un curs que permetrà als docents ser conscient de quines són les diferents, etapes, processos, metodologies i recursos aplicables a l’aula que permetin desenvolupar en els infants estratègies per arribar a la fita de ser lectors i escriptors autònoms.

Durada: 40 hores


Aquest curs va dirigit a professors, formadors i professionals del món educatiu per entrar en el nou món de les noves tecnologies, i de l'aprenentatge col·laboratiu i creatiu.

Ja fa temps que les noves eines informàtiques es fan servir a les aules, però sovint els docents tendeixen a repetir i/o mantenir patrons de docència més que utilitzar les Tic per innovar.

Cada vegada més les noves tecnologies han d’esdevenir elements decisius, de manera que ara és el moment de donar una resposta educativa i creativa als reptes que ens planteja aquesta nova societat del coneixement.

L'adolescència és una etapa crucial en el cicle vital de les persones. És un període que suposa trencar esquemes i normes amb les quals han crescut fins aleshores (de la família, col·legi, societat, cultura, etc.) per a començar a construir la seva pròpia manera de veure i d'estar en la vida. És un moment de molts canvis molt intensos en molt poc temps.

L'objectiu d'aquest curs és acostar-nos i comprendre el món intern de l'adolescent, i prendre consciència de les diferents etapes, crisis i necessitats físiques, emocionals i psicològiques que presenten per a transitar aquesta etapa crucial per al desenvolupament de la persona.

Ens aproparem al seu món coneixent la importància del grup, la família, els límits i les normes, la sexualitat, el dol, les addiccions, els mecanismes de defensa, l'escolta i comunicació... I buscarem la manera d'accedir a ells per a cuidar i establir relacions sanes i properes.

Aquesta formació ofereix al mestre i professional de l'educació una mirada propera al peculiar món de les Altes Capacitats, per tal d'oferir dins aula una acollida i un suport adaptat a les seves necessitats educatives especials.
Per a aconseguir-ho, cal conèixer que són les AACC , quines són les seves característiques (com són i com aprenen);   trencant falsos mites sobre ells,  i el i davant la seva manera de posicionar-se en el món, aprofundirem en els seves necessitats en relació al seu desenvolupament personal, psicològic, emocional i social d'aquests nens i adolescents, i facilitarem com fer una detecció, identificació, diagnòstic , adaptació i intervenció dins aula. 

Aquest curs ofereix al docent eines per entendre com funciona l’avaluació per competències, analitzar la normativa per saber-la aplicar a l’aula i obtenir estratègies d’avaluació pràctiques i efectives. Ofereix al docent coneixement sobre què són les rúbriques, el diari d’aprenentatge, l’avaluació formadora o la coavaluació, entre d’altres.

Aquest curs ofereix estratègies per al docent per tal de dotar a l’alumnat d’eines que el motivin davant la lectura. Partint de la biblioteca d’aula, la biblioteca de centre i activitats pràctiques per incentivar el gust per la lectura, volem acostar a l’infant i jove al món lector. Mitjançant teoria i pràctica, el docent entendrà el procés lector i com incidir en la motivació de l’alumnat.

Aquest curs ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o el propi equip docent.

Aquest curs ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o el propi equip docent.

Aquest curs ofereix al docent un primer contacte amb el Coaching amb l’objectiu d’aprendre els seus principis i funcionament. Es coneix les possibilitats d’aplicació en alumnes i els resultats de gran motivació que desperten en ells.

El docent es converteix en un verdader guia que sap oferir a l’aprenent la motivació que necessita en cada moment, establint una relació directa amb l’èxit educatiu.

Es faciliten estratègies concretes per ser aplicades en diferents entorns i s’ajuda a reflexionar sobre la importància de com comunicar per arribar a objectius i per canviar realitats. S’ensenya el poder del Coaching com a eina de modificació d’entorns educatius.


Aquest curs ofereix al docent líder, al que forma part d’equips de presa de decisió del centre educatiu o bé en vol formar. S’estableix un primer contacte amb el Coaching amb l’objectiu d’aprendre els seus principis i funcionament. Es coneix les possibilitats d’aplicació en equips docents i els resultats de gran motivació que desperten en tota la comunitat educativa.
El docent líder es converteix en un verdader guia del seu equip, el qual sap oferir la motivació que es necessita en cada moment, establint una relació directa amb l’èxit educatiu i en la transformació educativa.
Es faciliten estratègies concretes per ser aplicades en diferents entorns i s’ajuda a reflexionar sobre la importància de com comunicar per arribar a objectius i per canviar realitats. S’ensenya el poder del Coaching com a eina de modificació d’entorns educatius.

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines per poder identificar les diferents formes de discriminació derivades del sistema sexe-gènere, alhora que ofereix recursos i reflexions per introduir la coeducació en tots els àmbits de la pràctica docent, ja sigui a nivell de Primària com de Secundària. Es capacitarà per plantejar noves metodologies i propostes d’activitats amb perspectiva de gènere que fomentin una educació més igualitària, justa i lliure d’estereotips i discriminacions.

Sovint, en els centres educatius ens manca temps per al debat pedagògic.  Aquest curs ofereix al docent una visió general de la importància d’aquest debat. El centre educatiu, un espai de tots i per a tots, ha de saber crear estructures organitzatives que fomentin el diàleg i els acords comuns. El docent aprendrà a crear aquests espais en el centre i a organitzar-los per garantir l’èxit.

Moltes vegades som tutors i ens trobem davant d’una tasca dificultosa si realment la volem fer ben feta, ajudant a l’alumne a millorar com a persona i com estudiant i integrar-se en el grup classe i en la comunitat escolar.
L’adolescència és una època complicada en la vida de les persones. Ser adolescent és, a vegades, un moment de rebel·lia contra tot i tothom i ens costa saber que fer per poder recolzar-los.
Aquest curs pretén proporcionar les eines per fer aquesta tasca més fàcil.

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines i recursos als i les docents de primària i secundària per tal de garantir les condicions òptimes a infants i joves provinents d’entorns desfavorables o amb un entorn vulnerable. A vegades les situacions socioeconòmiques desfavorables de les famílies, obstaculitzen el seguiment del curs acadèmic i, una educació transformadora, hauria de poder garantir la igualtat de condicions en les persones en edat escolar. Sense caure en el proteccionisme ni en les discriminacions.

Revisió i actualització tutoritzada de la programació didàctica.

Aquest curs ofereix al docent un viatge per conèixer el recorregut històric de la metodologia d’aula a Catalunya. Mitjançant la comparació amb països que lideren l’èxit educatiu establirem pràctiques d’aula creatives i innovadores, on l’alumne és el centre de l’aprenentatge i el docent n’és el guia. El curs se centra a oferir estratègies per aplicar metodologies actives a l’aula i enriquir a l’alumnat amb els seus processos, així com fomentar una avaluació lluny de les proves escrites.

Actualment a tots els docents ens cal una preparació informàtica bàsica. Normalment es parla de competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Aquest curs ens permet aprofundir en el programari bàsic per a poder crear documents, presentacions, fulls de càlcul i dades de manera adient i que ens siguin útils a les aules.

Benvinguts al Curs Detecció i abordatge de les dificultats de la lectoescriptura

És un plaer ser la vostra tutora durant aquestes setmanes. Estic molt contenta de poder acompanyar-vos en aquest camí que tot just ara inicieu.

El fet de que hagueu triat aquest curs ja diu molt de vosaltres. Sobretot, i el que resulta més important , que sou professionals a qui els preocupen els  seus alumnes i que mostreu un elevat nivell de sensibilitat vers les dificultats d´aprenentatge que a dia d´avui són tan presents a les nostres aules.

Intentaré ser concreta davant les Dificultats de Lectoescriptura i el seu abordatge a l´aula per tal que un cop superat el curs sigueu capaços de detectar i intervenir amb aquells alumnes que presentin dificultats.

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs està dividit en quatre mòduls.

En algun dels mòduls podeu trobar un Power Point amb informació bàsica sobre el trastorn que es proposa estudiar.

A més, us recomanaré a cada mòdul una sèrie de vídeos o films que us ajudaran a entendre millor el trastorn en qüestió, d´una manera més lúdica.

Finalment, disposareu de material per ampliar coneixements.

AVALUACIÓ

En aquest curs l´activitat d´avaluació consistirà en la resolució d´una sèrie de qüestions al final de cada mòdul.

 • Haureu d´identificar els principals signes d´alerta de les Dificultats de Lectoescriptura.
 • Saber dissenyar les adaptaciones curriculars individuals específiques a les necessitats educatives que presenten els alumnes amb dificultats de lectoescriptura a partir dels Protocols de Detecció i Intervenció.
 • Proposar estratègies d´Intervenció per tal d´afavorir l´aprenentatge dels alumnes amb dificultats de lectoescriptura.
 • Saber gestionar, organitzar i optimitzar els recursos del centre per a facilitar l´accés al currículum dels alumnes amb dificultats de lectoescriptura

 

De nou, us vull donar la benvinguda i desitjar-vos un curs profitós en el que a més d´aprendre gaudiu.

 

LÍDIA ARROYO NAVAJAS

Doctoranda en Educació Inclusiva. Psicopedagoga, Logopeda i mestra de Primària i Pedagogia Terapèutica.

Màster en Educació Inclusiva. Màster en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta a l´aula. Màster en Psicopedagogia Clínica.

 

El curs de Dificultats d´Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament de 30 hores, dotarà als professionals dels elements necessaris per detectar i garantir l´accés al currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials.

El curs sobre Dislèxia de 30 hores impartit on line, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb Dislèxia.

En aquest curs aprendrem a :

 • Proporcionar recursos per a l’acollida de l’alumnat.
 • Entendre el context sociocultural de la comunitat al que pertany l’alumne
 • Donar eines per facilitar la integració i convivència
 • Oferir destreses que permetin entendre les diverses cultures

La sexualitat és una dimensió inherent i bàsica de la pròpia personalitat i del desenvolupament humà. Durant dècades, ha estat un tema reduït a l’àmbit familiar i, en molts casos, a l’àmbit individual. Com a societat ha costat encarar el tema i parlar-ne amb normalitat, en moltes ocasions, ha estat un “tabú” i/o una realitat velada. En els darrers anys, s’ha produït una revolució sexual gràcies a alguns moviments socials.

  És moment de “repensar” una proposta global, integral i inclusiva, des del món educatiu, de la dimensió sexual i de les seves potencialitats en el procés evolutiu de la persona. En aquest curs proposarem un marc conceptual, estratègies i recursos per poder fer un abordatge holístic de la sexualitat i poder oferir una educació sexual en el context educatiu. 

Ens aproximarem des d’una vessant individual, aprofundint en les competències personals, i una vessant grupal que possibiliti la creació d’espais educatius de convivència inclusiva i integradora.

En els darrers anys, els centres educatius hem estat conscients d’una realitat present entre nosaltres però moltes vegades encoberta o velada. Les xifres ens fan adonar que una part força significativa del nostre alumnat ha patit, pateix o patirà alguna situació d’assetjament dins de l’escola o l’institut.

El conflicte forma part de les relacions humanes i de les interaccions que establim amb els altres. Des d’una perspectiva àmplia i global, el centres educatius tenim el repte de crear entorns inclusius dins models de convivència que afavoreixin un desenvolupament positiu a nivell individual i grupal.

En aquest curs oferirem eines per una gestió del conflicte eficaç i positiva dins una metodologia i una convicció inclusiva per als centres educatius. Alhora que proposarem estratègies i recursos per a la sensibilització, la prevenció, la detecció, la intervenció i l’avaluació de possibles casos d’assetjament (Bullying) i ciberassetjament.

Aquest curs vol oferir un ventall als docents per a conèxier estratègies per a treballar amb projectes a les aules.

Els objectius del curs són: 

 • Aprendre que significa ensenyar per projectes
 • Veure diverses aplicacions a l’aula dels projectes i en quins casos aplicar-ho
 • Donar recursos al docent per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula
 • Tenir en compte l’ensenyament per projectes a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu.


En aquest curs aprendrem que és una aula invertida i com convertir el nostre centre en una escola innovadora, aixi com recursos perquè els docents puguin aplicar per convertir la nostra aula en una flipped Classroom, ja que una escola innovadora no és tenir més ordinadors i tauletes que les altres.

Els temes que tractarem són els següents: 

L’escola Innovadora, que és i quines avantatges ens aporta.

Teories educatives que avalen el l’escola innovadora i les flipped classroom.

 L’aula Invertida i l’atenció personalitzada.

Exemples d’èxit i recursos per aplicar a l’aula.

.

Aquest curs pretén reflexionar, debatre i oferir recursos pedagògics i eines per adaptar la docència presencial a la docència virtual, tenint en compte que és fonamental implantar metodologies actives i col·laboratives que ajudin a millorar la motivació de l’alumnat. Una adient adaptació i planificació  dels continguts  i de la comunicació entre els docents i l’alumnat pot ajudar a oferir una docència no presencial de qualitat.

Un 20% de la població infanto-juvenil de tots els països desenvolupats presenta algun tipus de Trastorn del Neurodesenvolupament amb clar impacte sobre el seu rendiment escolar. No obstant, Catalunya és un dels països europeus on menys es diagnostiquen i es tracten aquests trastorns.  

Els estudis científics evidencien que el millor mètode de prevenció del baix rendiment, del fracàs i de l’abandonament escolar, és realitzar un bon i ràpid diagnòstic d’aquests trastorns durant l’Educació Primària i ESO, seguit d’un eficient tractament basat en un enfoc neurocientífic.

Cal, per tant, dotar als docents d’aquestes etapes educatives dels recursos necessaris per enfocar i orientar amb èxit aquests trastorns, al ser ells la primera i imprescindible baula de la llarga cadena de professionals necessaris per resoldre aquest gravíssim problema.

El curs pretén millorar el baix rendiment i prevenir el fracàs i abandonament escolar a Catalunya, formant als docents en el coneixement i la detecció d’aquest trastorns i en els procediments de derivació pel seu diagnòstic i tractament. Al mateix temps, s’incidirà en la sensibilització envers els alumnes i les seves famílies, fomentant alhora la bona relació família-escola.

La voluntat de compartir coneixements i competències ens uneix en el propòsit de millorar l’abordatge i el tractament dels trastorns de l’aprenentatge, dins l’ampli context dels Trastorns del Neurodesenvolupament. En aquesta línia de treball, ens hem establert com agrupació les entitats organitzadores següents:

 • SJD MIND Escoles (Hospital de Sant Joan de Déu)
 • Associació Catalana de Dislèxia (ACD)
 • Fundació Universitària Martí l’Humà (FUMH)

En aquest curs aprendrem què significa gammificar (Game-based learning)i per quins motius tant teòrics com pràctics pot arribar a ser molt interessant introduir el joc a l’aula. Un cop vist què significa gammificar i els motius pels quals fer-ho, aprendrem a com començar a introduir la gammificació a l’aula a través de diversos recursos i consells. Al final de curs sortirem amb un projecte de gammificació per a fer alguna activitat a l’aula, i a partir d’aquí poder ser autònoms per a poder realitzar projectes de gammificació en els diferents nivells educatius.

Conèixer les possibilitats de la plataforma docent de Google per desenvolupar les tasques docents.

Aquest curs ofereix al docent eines pel bon funcionament de l’aula. Dona a conèixer els diferents aspectes que configuren la gestió d’aula i com intervenir en cada un d’ells: Des de la pròpia motivació professional, el treball de les emocions per incidir en el comportament de l’alumnat, estratègies concretes per al bon funcionament de la docència i la tutoria i la relació amb les famílies.

Aquest curs online de 30 hores ofereix al docent eines per entendre què diu el nou currículum a les diferents etapes educatives, com s’estructura i quins objectius té.

Alhora però, facilita eines pràctiques d’implementació al centre i a l’aula, centrant-se en les programacions, les situacions d’aprenentatge i els projectes globalitzats.

Durada: 30 hores


 Aquest curs online de 30 hores pretén reflexionar i dotar de coneixements al professorat perquè actualment l’ús de la intel·ligència artificial comença a estendre’s per diferents contextos. I això implicarà canvis en la manera de dur a terme la tasca docent. Per aquest motiu, cal començar a desenvolupar estratègies i recursos educatius de cara a aprofitar les potencialitats que ens dona aquesta nova eina, així com intentar contrarestar les problemàtiques que ens puguin causar en el desenvolupament habitual de les activitats programades.

Conèixer les possibilitats inicials de la plataforma Moodle com a eina TIC de les tasques

El curs l´Escola del S.XXI de 30 hores impartit on line, dotarà als professionals de l´educació dels elements necessaris per a reflexionar sobre aquells aspectes imprescindibles que garanteixin un aprenentatge de qualitat d’acord amb les necessitats pròpies del nostre segle.

Aquest curs online de 30 hores pretén mostrar el gran abast de la papiroflèxia, especialment en l’aprenentatge de les matemàtiques. L’objectiu de la formació és donar eines i recursos perquè el docent pugui incloure fàcilment la papiroflèxia o origami a l’aula i sigui coneixedor dels seus avantatges en l’educació de l’alumnat, a nivell competencial i de sabers però també a nivell emocional. La seva component tàctil permet, ja d’entrada, fer palpables i visibles conceptes i processos matemàtics abstractes, i incorpora una vessant lúdica i moments de pau i calma a l’aula. A més, veurem que cada plec que forma part del procés de plegatge d’una figura la transforma en una de nova i dona lloc a l’anàlisi de la transformació del paper i de la seva geometria. Per altra banda, quan ens endinsem en el món de la papiroflèxia i també de les matemàtiques, docents i alumnat ens veiem confrontats a reptes que ens desperten emocions diverses, a les que pot ser profitós posar atenció. Plegar paper pot, per exemple, contribuir a augmentar el nostre nivell de tolerància a la frustració. Prendrem consciència d’aquestes emocions que acompanyen els aprenentatges per veure que aquesta mirada i escolta del moment present els transforma en aprenentatges més significatius.

La papiroflèxia a l’aula garanteix activitats riques en connexions: s’enllacen matemàtiques, creativitat i emocions


Amb aquest curs pretenem donar a conèixer els diferents models educatius existents a casa nostra, veure'n els punts forts i no tan forts i donar recursos al docent per a  poder aplicar allò que ens permeti tenir aules més immersives i cohesionades.

La Musicoteràpia ens apropa a una visió holística de l’escola i de les persones que hi fan vida. Parlarem i experimentarem a través de la música, el moviment, la creativitat i la relació entre música, educació i procés terapèutic.

Portarem a terme dinàmiques vivencials amb el suport teòric d’alguns materials. Durant una setmana, serem protagonistes d’un petit procés musicoterapèutic, a través del qual prendrem consciència de la importància de la salut emocional dels docents i de les possibilitats educatives i de creixement personal que ens ofereix la Musicoteràpia.

Aquest curs és la continuació del primer nivell de Musicoteràpia per a docents - MD1 on, per una banda, continuarem el procés musicoterapèutic personal iniciat el primer curs, i per una altra banda, coneixerem més en profunditat els àmbits d’intervenció de la Musicoteràpia en els camps de l’Educació i del Creixement personal. El curs serà principalment vivencial a través de propostes pràctiques amb el suport teòric d’alguns materials.

La superació d’aquest curs donarà dret a matricular-se al “Curs avançat de Musicoteràpia per a docents” i donarà accés al grup de treball permanent.

Aprofundiment en el coneixement de la llengua catalana a partir d'activitats similars a les demanades a l'examen oficial de C2.

Durada del curs: 100 hores

En l'actualitat, l'educació en medi ambient a les escoles ha pivotat sobre
la conveniència de practicar el reciclatge dels residus.
El present curs neix amb la intenció de proveir al professorat de
coneixements sobre economia circular, a més d'eines didàctiques perquè pugui
dur a terme tallers a classe i que els alumnes interioritzin els motius,
reptes, principis i pràctica d'accions necessàries per a promoure un canvi
cap a l'economia circular treballant-ho de manera transversal.
L'economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant
l'entrada dels materials verges com la producció de deixalles, tancant els
bucles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos. L'economia circular ens
demostra que el reciclatge és un últim recurs no desitjable i a on s'ha
d'evitar arribar.
Per assolir el canvi cap a una economia circular s'han definit 7 accions
necessàries que van més enllà del reciclatge. Les 7 accions són:
redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, recuperar, renovar i finalment
reciclar.

Des del 2016 al 2020 hem viscut un temps d’adaptació per a l’aplicació de la nova Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana que va publicar L’Institut d’Estudis catalans l’any 2016.

Enguany, passat ja 2020, per tant, any d’aplicació límit d’aquesta nova normativa, proposem un curs per tal que tots/es els/les docents de qualsevol especialitat que ho desitgin puguin conèixer i posar en pràctica algunes d’aquestes novetats sintàctiques i ortogràfiques aprovades per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Aquest curs es desenvoluparà de forma on-line i amb una durada de 30 hores.

Aquest curs ofereix al docent un primer contacte amb la Programació Neurolingüística (PNL) per ser aplicada en centres educatius. S’estableix la relació entre la comunicació/relació amb la comunitat educativa i l’èxit educatiu. Es faciliten estratègies concretes per ser aplicades en diferents entorns i s’ajuda a reflexionar sobre la importància de com comunicar per arribar a objectius i per canviar realitats. S’ensenya el poder del PNL com a eina de modificació d’entorns educatius.

La salut mental esdevé una realitat fonamental pel desenvolupament sa i positiu de la persona i la seva adaptació a l’entorn present i futur. Malauradament, en els darrers anys observem un augment significatiu dels trastorns psicològics en totes les franges d’edat. Les xifres ens diuen que un de cada quatre infants pateix o patirà un trastorn mentals en el proper any.

Davant aquesta situació, l’entorn escolar i la pròpia aula són un espai privilegiat per treballar el concepte de salut mental, de la manera més amplia possible entre el nostre alumnat. Els docents tenim l’oportunitat d’oferir entorns potenciadors de salut mental i patrons de gestió positiva del món interior i de les vivències d’infants i adolescents. Des de l’aula podem també fer una gran tasca de prevenció i detecció de possibles situacions de risc i de trastorns mentals

En aquest curs ens plantegem l’objectiu de crear un espai per compartir reflexions, adquirir una marc teòric consolidat i proporcionar eines i recursos per treballar i afavorir la salut mental a l’aula i a l’entorn escolar. Clàssica es ja aquella definició de l’OMS que defineix la salut mental com quelcom molt més ampli que l’absència de trastorn.


En aquest curs aprendrem a : 

 • Fer un repàs d’aspectes bàsics d’ortografia, gramàtica i sintaxi de la llengua catalana que generen dubtes habitualment
 • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc..
 • Emprar correctament la llengua catalana en la redacció de textos propis

El curs sobre el TANV de 30 hores impartit on line, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb TANV

En aquest nou segle XXI, van apareixent noves eines tecnològiques i els docents ens hem de formar permanent per a poder aplicar-les en el nostre dia a dia. A les escoles on s’ha introduït les tauletes digitals, s’ha demostrar que ajuden a l’alumnat a potenciar la seva autonomia i l’assimilació de contingut, essent una de les eines interactives amb més projecció de futur. 

Aquest l’objectiu del curs que presentem: Poder apropar les noves tecnologies i l’ús pràctic d’aquests dispositius digitals a la nostra tasca 

El curs sobre TDAH de 30 hores impartit en línia, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb TDAH.

El curs sobre TEA de 30 hores impartit on line, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb TEA.

Aquest curs ofereix estratègies per al docent per tal de dotar a l’alumnat d’eines de treball personal. Mitjançant les tècniques d’estudi, d’organització del temps i d’organització personal, el docent aprendrà a guiar als alumnes en les tasques pròpies com a estudiant.

L’hort ens proporciona grans possibilitats didàctiques. Mitjançant aquest curs voleu donar un comentari a tots els secrets d'agricultura ecològica. Aquest curs està pensat per professors que adquireixin coneixements bàsics per iniciar-se en un hort educatiu al centre escolar. L'home escolar ecològic ofereix un context per aprendre a pensar, per educar emocional, per treballar les habilitats socials, tot això, englobat en un marc pràctic, vivencial i de manipulació.

Amb aquest curs podrà exercir les funcions de prevenció de nivell bàsic.

Programa:
 • Fonaments bàsics sobre seguretat i salut en el treball
 • El paper del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals
 • Tècniques bàsiques de prevenció de riscos laborals per a comandaments intermedis
 • Tipus de riscos i mesures preventives
 • Primers auxilis

Conèixer i utilitzar correctament el maquinari, programari, sistemes operatius, eines de recerca d’informació i el correu electrònic.

Programa:

 • Introducció a l’ordinador (maquinari i programari)
 • Utilització bàsica dels sistemes operatius
 • Introducció a la cerca d’informació a Internet
 • Navegació per la World Wide Web
 • Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d’informació
 • Transferència de fitxers FTP

Utilitzar correctament el processador de textos

Programa:

 • Conceptes i característiques del programa de tractament de textos
 • Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document
 • Arxius de l’aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests
 • Utilització de totes les eines per millorar de l’aspecte d’un text
 • Configuració d’una pàgina en funció del tipus de document
 • Creació de taules per mostrar el contingut de la informació
 • Correcció de textos amb les eines d’ortografia i gramàtica
 • Creació de sobres i etiquetes per enviament massiu i impressió de documents
 • Inserció d’imatges i autoformes en un text, creació d’estils, creació i utilització de plantilles
 • Fusió de documents procedents d’altres aplicacions del paquet ofimàtic
 • Macros

Saber utilitzar correctament les funcions dels fulls de càlcul

Programa:

 • Conceptes generals i característiques
 • Introducció de dades i desplaçament pel full de càlcul
 • Edició, modificació, emmagatzematge i impressió
 • Operacions amb rangs
 • Modificació de l’apareça del full de càlcul
 • Formules. Funcions. Gràfics
 • Treball amb dades
 • importació des d’altres aplicacions del paquet ofimàtic
 • Plantilles i macros

Dissenyar i gestionar bases de dades relacionals.

Programa:

 • Disseny de la base de dades
 • Creació de camps i registres
 • Treball d’anàlisis de dades a partir de segmentacions i filtres
 • Importació, exportació i creació de relacions entre bases de dades
 • Creació de formularis
 • Creació d’informes

Dissenyar les presentacions corporatives de impacte

Programa:

 • Disseny, organització i arxiu de les presentacions
 • La imatge corporativa de l’empresa
 • Disseny de presentacions: treball amb objectes, imatges, taules, gràfics i diagrames
 • Inserció de so i vídeo a les presentacions
 • Preparar notes i comentaris de suport a la presentació
 • Disseny de models i estils corporatius
 • Animació, transicions i intervals de temps

Conèixer la normativa laboral bàsica i la nova reforma laboral.

Programa:
 • Legislació bàsica d’aplicació en les relacions laborals
 • Contractació de recursos humans
 • Modificació, suspensió i extinció de les condicions de treball
 • Manteniment, control i actualització del fitxer de personal

Saber calcular les diferents prestacions econòmiques i/o assistencials de la Seguretat Social.

Programa:

 • Acció protectora de la Seguretat Social
 • Rendes de referència en el càlcul de determinades prestacions
 • Assistència sanitària
 • Tipus de prestacions

Saber elaborar els documents derivats de la retribució salarial, aplicar les deduccions i les retencions corresponents

Programa:

 • Retribució salarial. Tipus de percepcions
 • Els diferents complements salarials
 • Cotitzacions al règim general de la Seguretat Socia
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Conèixer aplicacions informàtiques de gestió del personal i elaboració de documents i informes.

Programa:

 • Aplicacions informàtiques. Elecció de l’aplicació
 • Taules del sistema
 • Càrrega de dades relatives a l’empresa
 • Càrrega de dades del personal
 • Gestió d’incidències; incapacitats i absències
 • Generació de documents: rebut de salaris, liquidacions a la Seguretat Social
 • Gràfics, informes i estadístiques
 • Gestió del personal
 • Seguretat i control d’accés

Conèixer les principals funcions de l’àrea de Recursos Humans: reclutament i selecció, formació i avaluació de l’acompliment.

Programa:

 • Organització del treball i Recursos Humans: funcions
 • Reclutament i selecció de personal
 • La formació de Recursos Humans
 • El projecte de formació a l’empresa
 • Avaluació de l’acompliment
 • La gestió del talent

Facilitar el coneixement dels aspectes relacionals en entorns laborals, per a incrementar el lideratge i motivació de persones i equips, creant un entorn de col.laboració i millora continua.

Programa:

 • Com desenvolupar habilitats personals i socials
 • La comunicació a l’empresa
 • Lideratge i treball en equip
 • La motivació a l’empresa
 • Tècniques d’evitació i resolució de conflictes
 • L’orientació al canvi

Saber dissenyar sistemes de gestió documental amb procediments de seguretat e integritat de la informació.

Programa:

 • L’arxiu. Concepte i finalitat
 • Els fluxgrames en la representació de procediments i processos
 • Gestió de sistemes operatius i d’arxiu
 • Tècniques de diagnosi bàsica i solució de problemes
 • Procediments de seguretat, integritat, accés i protecció de la informació

Poder dissenyar bases de dades relacionals segons les nostres necessitats de gestió diària. Poder determinar els diferents arxius d’emmagatzematge i de recuperació de la informació.

Programa:

 • Classes de bases de dades relacionals
 • Cerques avançades
 • Creació de macros bàsiques
 • Creació i modificació d’informes
 • Saber generar i exportar documents en HTML
 • Aplicació correcta de l’actual llei de protecció de dades

Aquest curs online de 30 hores pretén reflexionar i dotar de coneixements al professorat perquè actualment l’ús de la intel·ligència artificial comença a estendre’s per diferents contextos. I això implicarà canvis en la manera de dur a terme la tasca docent. Per aquest motiu, cal començar a desenvolupar estratègies i recursos educatius de cara a aprofitar les potencialitats que ens dona aquesta nova eina, així com intentar contrarestar les problemàtiques que ens puguin causar en el desenvolupament habitual de les activitats programades.

En aquesta formació presentem què són les emocions, quines són les quatre emocions bàsiques, la diferència entre emoció, sentiment i sensació, funcionament de les emocions, per a què serveixen les emocions, el cicle de necessitats, com acompanyar cada emoció amb els infants a l’aula, i tècniques i recursos per a treballar i gestionar les emocions dins l’aula.

L'adolescència és una etapa crucial en el cicle vital de les persones. És un període que suposa trencar esquemes i normes amb les quals han crescut fins aleshores (de la família, col·legi, societat, cultura, etc.) per a començar a construir la seva pròpia manera de veure i d'estar en la vida. És un moment de molts canvis molt intensos en molt poc temps.

L'objectiu d'aquest curs és acostar-nos i comprendre el món intern de l'adolescent, i prendre consciència de les diferents etapes, crisis i necessitats físiques, emocionals i psicològiques que presenten per a transitar aquesta etapa crucial per al desenvolupament de la persona.

Ens aproparem al seu món coneixent la importància del grup, la família, els límits i les normes, la sexualitat, el dol, les addiccions, els mecanismes de defensa, l'escolta i comunicació... I buscarem la manera d'accedir a ells per a cuidar i establir relacions sanes i properes.

Aquesta formació ofereix al mestre i professional de l'educació una mirada propera al peculiar món de les Altes Capacitats, per tal d'oferir dins aula una acollida i un suport adaptat a les seves necessitats educatives especials.
Per a aconseguir-ho, cal conèixer que són les AACC , quines són les seves característiques (com són i com aprenen);   trencant falsos mites sobre ells,  i el i davant la seva manera de posicionar-se en el món, aprofundirem en els seves necessitats en relació al seu desenvolupament personal, psicològic, emocional i social d'aquests nens i adolescents, i facilitarem com fer una detecció, identificació, diagnòstic , adaptació i intervenció dins aula. 

Aquest curs ofereix estratègies per al docent per tal de dotar a l’alumnat d’eines que el motivin davant la lectura. Partint de la biblioteca d’aula, la biblioteca de centre i activitats pràctiques per incentivar el gust per la lectura, volem acostar a l’infant i jove al món lector. Mitjançant teoria i pràctica, el docent entendrà el procés lector i com incidir en la motivació de l’alumnat.

Aquest curs ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o el propi equip docent.

Aquest curs ofereix al docent líder, al que forma part d’equips de presa de decisió del centre educatiu o bé en vol formar. S’estableix un primer contacte amb el Coaching amb l’objectiu d’aprendre els seus principis i funcionament. Es coneix les possibilitats d’aplicació en equips docents i els resultats de gran motivació que desperten en tota la comunitat educativa.
El docent líder es converteix en un verdader guia del seu equip, el qual sap oferir la motivació que es necessita en cada moment, establint una relació directa amb l’èxit educatiu i en la transformació educativa.
Es faciliten estratègies concretes per ser aplicades en diferents entorns i s’ajuda a reflexionar sobre la importància de com comunicar per arribar a objectius i per canviar realitats. S’ensenya el poder del Coaching com a eina de modificació d’entorns educatius.

Revisió i actualització tutoritzada de la programació didàctica.

Aquest curs ofereix al docent un viatge per conèixer el recorregut històric de la metodologia d’aula a Catalunya. Mitjançant la comparació amb països que lideren l’èxit educatiu establirem pràctiques d’aula creatives i innovadores, on l’alumne és el centre de l’aprenentatge i el docent n’és el guia. El curs se centra a oferir estratègies per aplicar metodologies actives a l’aula i enriquir a l’alumnat amb els seus processos, així com fomentar una avaluació lluny de les proves escrites.

Benvinguts al Curs Detecció i abordatge de les dificultats de la lectoescriptura

És un plaer ser la vostra tutora durant aquestes setmanes. Estic molt contenta de poder acompanyar-vos en aquest camí que tot just ara inicieu.

El fet de que hagueu triat aquest curs ja diu molt de vosaltres. Sobretot, i el que resulta més important , que sou professionals a qui els preocupen els  seus alumnes i que mostreu un elevat nivell de sensibilitat vers les dificultats d´aprenentatge que a dia d´avui són tan presents a les nostres aules.

Intentaré ser concreta davant les Dificultats de Lectoescriptura i el seu abordatge a l´aula per tal que un cop superat el curs sigueu capaços de detectar i intervenir amb aquells alumnes que presentin dificultats.

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs està dividit en quatre mòduls.

En algun dels mòduls podeu trobar un Power Point amb informació bàsica sobre el trastorn que es proposa estudiar.

A més, us recomanaré a cada mòdul una sèrie de vídeos o films que us ajudaran a entendre millor el trastorn en qüestió, d´una manera més lúdica.

Finalment, disposareu de material per ampliar coneixements.

AVALUACIÓ

En aquest curs l´activitat d´avaluació consistirà en la resolució d´una sèrie de qüestions al final de cada mòdul.

 • Haureu d´identificar els principals signes d´alerta de les Dificultats de Lectoescriptura.
 • Saber dissenyar les adaptaciones curriculars individuals específiques a les necessitats educatives que presenten els alumnes amb dificultats de lectoescriptura a partir dels Protocols de Detecció i Intervenció.
 • Proposar estratègies d´Intervenció per tal d´afavorir l´aprenentatge dels alumnes amb dificultats de lectoescriptura.
 • Saber gestionar, organitzar i optimitzar els recursos del centre per a facilitar l´accés al currículum dels alumnes amb dificultats de lectoescriptura

 

De nou, us vull donar la benvinguda i desitjar-vos un curs profitós en el que a més d´aprendre gaudiu.

 

LÍDIA ARROYO NAVAJAS

Doctoranda en Educació Inclusiva. Psicopedagoga, Logopeda i mestra de Primària i Pedagogia Terapèutica.

Màster en Educació Inclusiva. Màster en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta a l´aula. Màster en Psicopedagogia Clínica.

 

Aquest curs ofereix al docent eines per entendre com funciona l’avaluació per competències, analitzar la normativa per saber-la aplicar a l’aula i obtenir estratègies d’avaluació pràctiques i efectives. Ofereix al docent coneixement sobre què són les rúbriques, el diari d’aprenentatge, l’avaluació formadora o la coavaluació, entre d’altres.

Aquest curs vol oferir un ventall als docents per a conèxier estratègies per a treballar amb projectes a les aules.

Els objectius del curs són: 

 • Aprendre que significa ensenyar per projectes
 • Veure diverses aplicacions a l’aula dels projectes i en quins casos aplicar-ho
 • Donar recursos al docent per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula
 • Tenir en compte l’ensenyament per projectes a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu.


En aquest curs aprendrem què significa gammificar (Game-based learning)i per quins motius tant teòrics com pràctics pot arribar a ser molt interessant introduir el joc a l’aula. Un cop vist què significa gammificar i els motius pels quals fer-ho, aprendrem a com començar a introduir la gammificació a l’aula a través de diversos recursos i consells. Al final de curs sortirem amb un projecte de gammificació per a fer alguna activitat a l’aula, i a partir d’aquí poder ser autònoms per a poder realitzar projectes de gammificació en els diferents nivells educatius.

Aquest curs online de 30 hores ofereix al docent eines per entendre què diu el nou currículum a les diferents etapes educatives, com s’estructura i quins objectius té.

Alhora però, facilita eines pràctiques d’implementació al centre i a l’aula, centrant-se en les programacions, les situacions d’aprenentatge i els projectes globalitzats.

Durada: 30 hores


Aquest curs online de 30 hores pretén mostrar el gran abast de la papiroflèxia, especialment en l’aprenentatge de les matemàtiques. L’objectiu de la formació és donar eines i recursos perquè el docent pugui incloure fàcilment la papiroflèxia o origami a l’aula i sigui coneixedor dels seus avantatges en l’educació de l’alumnat, a nivell competencial i de sabers però també a nivell emocional. La seva component tàctil permet, ja d’entrada, fer palpables i visibles conceptes i processos matemàtics abstractes, i incorpora una vessant lúdica i moments de pau i calma a l’aula. A més, veurem que cada plec que forma part del procés de plegatge d’una figura la transforma en una de nova i dona lloc a l’anàlisi de la transformació del paper i de la seva geometria. Per altra banda, quan ens endinsem en el món de la papiroflèxia i també de les matemàtiques, docents i alumnat ens veiem confrontats a reptes que ens desperten emocions diverses, a les que pot ser profitós posar atenció. Plegar paper pot, per exemple, contribuir a augmentar el nostre nivell de tolerància a la frustració. Prendrem consciència d’aquestes emocions que acompanyen els aprenentatges per veure que aquesta mirada i escolta del moment present els transforma en aprenentatges més significatius.

La papiroflèxia a l’aula garanteix activitats riques en connexions: s’enllacen matemàtiques, creativitat i emocions


Aquest curs ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o el propi equip docent.

Aprofundiment en el coneixement de la llengua catalana a partir d'activitats similars a les demanades a l'examen oficial de C2.

Durada del curs: 100 hores

Conèixer les possibilitats de la plataforma docent de Google per desenvolupar les tasques docents.

En els darrers anys, els centres educatius hem estat conscients d’una realitat present entre nosaltres però moltes vegades encoberta o velada. Les xifres ens fan adonar que una part força significativa del nostre alumnat ha patit, pateix o patirà alguna situació d’assetjament dins de l’escola o l’institut.

El conflicte forma part de les relacions humanes i de les interaccions que establim amb els altres. Des d’una perspectiva àmplia i global, el centres educatius tenim el repte de crear entorns inclusius dins models de convivència que afavoreixin un desenvolupament positiu a nivell individual i grupal.

En aquest curs oferirem eines per una gestió del conflicte eficaç i positiva dins una metodologia i una convicció inclusiva per als centres educatius. Alhora que proposarem estratègies i recursos per a la sensibilització, la prevenció, la detecció, la intervenció i l’avaluació de possibles casos d’assetjament (Bullying) i ciberassetjament.

Aquest curs va dirigit a professors, formadors i professionals del món educatiu per entrar en el nou món de les noves tecnologies, i de l'aprenentatge col·laboratiu i creatiu.

Ja fa temps que les noves eines informàtiques es fan servir a les aules, però sovint els docents tendeixen a repetir i/o mantenir patrons de docència més que utilitzar les Tic per innovar.

Cada vegada més les noves tecnologies han d’esdevenir elements decisius, de manera que ara és el moment de donar una resposta educativa i creativa als reptes que ens planteja aquesta nova societat del coneixement.

La salut mental esdevé una realitat fonamental pel desenvolupament sa i positiu de la persona i la seva adaptació a l’entorn present i futur. Malauradament, en els darrers anys observem un augment significatiu dels trastorns psicològics en totes les franges d’edat. Les xifres ens diuen que un de cada quatre infants pateix o patirà un trastorn mentals en el proper any.

Davant aquesta situació, l’entorn escolar i la pròpia aula són un espai privilegiat per treballar el concepte de salut mental, de la manera més amplia possible entre el nostre alumnat. Els docents tenim l’oportunitat d’oferir entorns potenciadors de salut mental i patrons de gestió positiva del món interior i de les vivències d’infants i adolescents. Des de l’aula podem també fer una gran tasca de prevenció i detecció de possibles situacions de risc i de trastorns mentals

En aquest curs ens plantegem l’objectiu de crear un espai per compartir reflexions, adquirir una marc teòric consolidat i proporcionar eines i recursos per treballar i afavorir la salut mental a l’aula i a l’entorn escolar. Clàssica es ja aquella definició de l’OMS que defineix la salut mental com quelcom molt més ampli que l’absència de trastorn.


Aquest és un curs molt pràctic per tal que els docents puguin desenvolupar una acció tutorial real i efectiva dins del seu grup classe.

En l'actualitat, l'educació en medi ambient a les escoles ha pivotat sobre
la conveniència de practicar el reciclatge dels residus.
El present curs neix amb la intenció de proveir al professorat de
coneixements sobre economia circular, a més d'eines didàctiques perquè pugui
dur a terme tallers a classe i que els alumnes interioritzin els motius,
reptes, principis i pràctica d'accions necessàries per a promoure un canvi
cap a l'economia circular treballant-ho de manera transversal.
L'economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant
l'entrada dels materials verges com la producció de deixalles, tancant els
bucles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos. L'economia circular ens
demostra que el reciclatge és un últim recurs no desitjable i a on s'ha
d'evitar arribar.
Per assolir el canvi cap a una economia circular s'han definit 7 accions
necessàries que van més enllà del reciclatge. Les 7 accions són:
redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, recuperar, renovar i finalment
reciclar.