Cursos disponibles

Amb aquest curs pretenem donar a conèixer els diferents models educatius existents a casa nostra, veure'n els punts forts i no tan forts i donar recursos al docent per a  poder aplicar allò que ens permeti tenir aules més immersives i cohesionades.

En aquesta formació presentem què són les emocions, quines són les quatre emocions bàsiques, la diferència entre emoció, sentiment i sensació, funcionament de les emocions, per a què serveixen les emocions, el cicle de necessitats, com acompanyar cada emoció amb els infants a l’aula, i tècniques i recursos per a treballar i gestionar les emocions dins l’aula.

L'adolescència és una etapa crucial en el cicle vital de les persones. És un període que suposa trencar esquemes i normes amb les quals han crescut fins aleshores (de la família, col·legi, societat, cultura, etc.) per a començar a construir la seva pròpia manera de veure i d'estar en la vida. És un moment de molts canvis molt intensos en molt poc temps.

L'objectiu d'aquest curs és acostar-nos i comprendre el món intern de l'adolescent, i prendre consciència de les diferents etapes, crisis i necessitats físiques, emocionals i psicològiques que presenten per a transitar aquesta etapa crucial per al desenvolupament de la persona.

Ens aproparem al seu món coneixent la importància del grup, la família, els límits i les normes, la sexualitat, el dol, les addiccions, els mecanismes de defensa, l'escolta i comunicació... I buscarem la manera d'accedir a ells per a cuidar i establir relacions sanes i properes.

Aquesta formació ofereix al mestre i professional de l'educació una mirada propera al peculiar món de les Altes Capacitats, per tal d'oferir dins aula una acollida i un suport adaptat a les seves necessitats educatives especials.
Per a aconseguir-ho, cal conèixer que són les AACC , quines són les seves característiques (com són i com aprenen);   trencant falsos mites sobre ells,  i el i davant la seva manera de posicionar-se en el món, aprofundirem en els seves necessitats en relació al seu desenvolupament personal, psicològic, emocional i social d'aquests nens i adolescents, i facilitarem com fer una detecció, identificació, diagnòstic , adaptació i intervenció dins aula. 

Aquest curs ofereix al docent eines per entendre com funciona l’avaluació per competències, analitzar la normativa per saber-la aplicar a l’aula i obtenir estratègies d’avaluació pràctiques i efectives. Ofereix al docent coneixement sobre què són les rúbriques, el diari d’aprenentatge, l’avaluació formadora o la coavaluació, entre d’altres.

Aquest curs ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o el propi equip docent.

Aquest curs ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o el propi equip docent.

Sovint, en els centres educatius ens manca temps per al debat pedagògic.  Aquest curs ofereix al docent una visió general de la importància d’aquest debat. El centre educatiu, un espai de tots i per a tots, ha de saber crear estructures organitzatives que fomentin el diàleg i els acords comuns. El docent aprendrà a crear aquests espais en el centre i a organitzar-los per garantir l’èxit.

Moltes vegades som tutors i ens trobem davant d’una tasca dificultosa si realment la volem fer ben feta, ajudant a l’alumne a millorar com a persona i com estudiant i integrar-se en el grup classe i en la comunitat escolar.
L’adolescència és una època complicada en la vida de les persones. Ser adolescent és, a vegades, un moment de rebel·lia contra tot i tothom i ens costa saber que fer per poder recolzar-los.
Aquest curs pretén proporcionar les eines per fer aquesta tasca més fàcil.

Aquest curs ofereix estratègies per al docent per tal de dotar a
l'alumnat d'eines de treball personal. Mitjançant les tècniques d'estudi,
d'organització del temps i d'organització personal, el docent aprendrà a
guiar als alumnes en les tasques pròpies com a estudiant.

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines i recursos als i les docents de primària i secundària per tal de garantir les condicions òptimes a infants i joves provinents d’entorns desfavorables o amb un entorn vulnerable. A vegades les situacions socioeconòmiques desfavorables de les famílies, obstaculitzen el seguiment del curs acadèmic i, una educació transformadora, hauria de poder garantir la igualtat de condicions en les persones en edat escolar. Sense caure en el proteccionisme ni en les discriminacions.

Aquest curs ofereix al docent un viatge per conèixer el recorregut històric de la metodologia d’aula a Catalunya. Mitjançant la comparació amb països que lideren l’èxit educatiu establirem pràctiques d’aula creatives i innovadores, on l’alumne és el centre de l’aprenentatge i el docent n’és el guia. El curs se centra a oferir estratègies per aplicar metodologies actives a l’aula i enriquir a l’alumnat amb els seus processos, així com fomentar una avaluació lluny de les proves escrites.

Actualment a tots els docents ens cal una preparació informàtica bàsica. Normalment es parla de competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Aquest curs ens permet aprofundir en el programari bàsic per a poder crear documents, presentacions, fulls de càlcul i dades de manera adient i que ens siguin útils a les aules.

Benvinguts al Curs Detecció i abordatge de les dificultats de la lectoescriptura

És un plaer ser la vostra tutora durant aquestes setmanes. Estic molt contenta de poder acompanyar-vos en aquest camí que tot just ara inicieu.

El fet de que hagueu triat aquest curs ja diu molt de vosaltres. Sobretot, i el que resulta més important , que sou professionals a qui els preocupen els  seus alumnes i que mostreu un elevat nivell de sensibilitat vers les dificultats d´aprenentatge que a dia d´avui són tan presents a les nostres aules.

Intentaré ser concreta davant les Dificultats de Lectoescriptura i el seu abordatge a l´aula per tal que un cop superat el curs sigueu capaços de detectar i intervenir amb aquells alumnes que presentin dificultats.

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs està dividit en quatre mòduls.

En algun dels mòduls podeu trobar un Power Point amb informació bàsica sobre el trastorn que es proposa estudiar.

A més, us recomanaré a cada mòdul una sèrie de vídeos o films que us ajudaran a entendre millor el trastorn en qüestió, d´una manera més lúdica.

Finalment, disposareu de material per ampliar coneixements.

AVALUACIÓ

En aquest curs l´activitat d´avaluació consistirà en la resolució d´una sèrie de qüestions al final de cada mòdul.

 • Haureu d´identificar els principals signes d´alerta de les Dificultats de Lectoescriptura.
 • Saber dissenyar les adaptaciones curriculars individuals específiques a les necessitats educatives que presenten els alumnes amb dificultats de lectoescriptura a partir dels Protocols de Detecció i Intervenció.
 • Proposar estratègies d´Intervenció per tal d´afavorir l´aprenentatge dels alumnes amb dificultats de lectoescriptura.
 • Saber gestionar, organitzar i optimitzar els recursos del centre per a facilitar l´accés al currículum dels alumnes amb dificultats de lectoescriptura

 

De nou, us vull donar la benvinguda i desitjar-vos un curs profitós en el que a més d´aprendre gaudiu.

 

LÍDIA ARROYO NAVAJAS

Doctoranda en Educació Inclusiva. Psicopedagoga, Logopeda i mestra de Primària i Pedagogia Terapèutica.

Màster en Educació Inclusiva. Màster en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta a l´aula. Màster en Psicopedagogia Clínica.

 

El curs de Dificultats d´Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament de 30 hores, dotarà als professionals dels elements necessaris per detectar i garantir l´accés al currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials.

El curs sobre Dislèxia de 30 hores impartit on line, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb Dislèxia.

En aquest curs aprendrem a :

 • Proporcionar recursos per a l’acollida de l’alumnat.
 • Entendre el context sociocultural de la comunitat al que pertany l’alumne
 • Donar eines per facilitar la integració i convivència
 • Oferir destreses que permetin entendre les diverses cultures

La sexualitat és una dimensió inherent i bàsica de la pròpia personalitat i del desenvolupament humà. Durant dècades, ha estat un tema reduït a l’àmbit familiar i, en molts casos, a l’àmbit individual. Com a societat ha costat encarar el tema i parlar-ne amb normalitat, en moltes ocasions, ha estat un “tabú” i/o una realitat velada. En els darrers anys, s’ha produït una revolució sexual gràcies a alguns moviments socials.

  És moment de “repensar” una proposta global, integral i inclusiva, des del món educatiu, de la dimensió sexual i de les seves potencialitats en el procés evolutiu de la persona. En aquest curs proposarem un marc conceptual, estratègies i recursos per poder fer un abordatge holístic de la sexualitat i poder oferir una educació sexual en el context educatiu. 

Ens aproximarem des d’una vessant individual, aprofundint en les competències personals, i una vessant grupal que possibiliti la creació d’espais educatius de convivència inclusiva i integradora.

Aquest curs pretén reflexionar, debatre i oferir recursos pedagògics i eines per adaptar la docència presencial a la docència virtual, tenint en compte que és fonamental implantar metodologies actives i col·laboratives que ajudin a millorar la motivació de l’alumnat. Una adient adaptació i planificació  dels continguts  i de la comunicació entre els docents i l’alumnat pot ajudar a oferir una docència no presencial de qualitat.

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines per poder identificar les diferents formes de discriminació derivades del sistema sexe-gènere, alhora que ofereix recursos i reflexions per introduir la coeducació en tots els àmbits de la pràctica docent, ja sigui a nivell de Primària com de Secundària. Es capacitarà per plantejar noves metodologies i propostes d’activitats amb perspectiva de gènere que fomentin una educació més igualitària, justa i lliure d’estereotips i discriminacions.

Des del 2016 al 2020 hem viscut un temps d’adaptació per a l’aplicació de la nova Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana que va publicar L’Institut d’Estudis catalans l’any 2016.

Enguany, passat ja 2020, per tant, any d’aplicació límit d’aquesta nova normativa, proposem un curs per tal que tots/es els/les docents de qualsevol especialitat que ho desitgin puguin conèixer i posar en pràctica algunes d’aquestes novetats sintàctiques i ortogràfiques aprovades per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Aquest curs es desenvoluparà de forma on-line i amb una durada de 30 hores.

En els darrers anys, els centres educatius hem estat conscients d’una realitat present entre nosaltres però moltes vegades encoberta o velada. Les xifres ens fan adonar que una part força significativa del nostre alumnat ha patit, pateix o patirà alguna situació d’assetjament dins de l’escola o l’institut.

El conflicte forma part de les relacions humanes i de les interaccions que establim amb els altres. Des d’una perspectiva àmplia i global, el centres educatius tenim el repte de crear entorns inclusius dins models de convivència que afavoreixin un desenvolupament positiu a nivell individual i grupal.

En aquest curs oferirem eines per una gestió del conflicte eficaç i positiva dins una metodologia i una convicció inclusiva per als centres educatius. Alhora que proposarem estratègies i recursos per a la sensibilització, la prevenció, la detecció, la intervenció i l’avaluació de possibles casos d’assetjament (Bullying) i ciberassetjament.

Es realitzaran diferents tallers d’art on el fang serà el material principal. En aquests tallers s’aprendrà a utilitzar el fang com a eina pedagògica i emocional. Veure com i quines són les seves aplicacions i conèixer els seus límits com a material plàstic.

Aquest curs vol oferir un ventall als docents per a conèxier estratègies per a treballar amb projectes a les aules.

Els objectius del curs són: 

 • Aprendre que significa ensenyar per projectes
 • Veure diverses aplicacions a l’aula dels projectes i en quins casos aplicar-ho
 • Donar recursos al docent per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula
 • Tenir en compte l’ensenyament per projectes a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu.


En aquest curs aprendrem que és una aula invertida i com convertir el nostre centre en una escola innovadora, aixi com recursos perquè els docents puguin aplicar per convertir la nostra aula en una flipped Classroom, ja que una escola innovadora no és tenir més ordinadors i tauletes que les altres.

Els temes que tractarem són els següents: 

L’escola Innovadora, que és i quines avantatges ens aporta.

Teories educatives que avalen el l’escola innovadora i les flipped classroom.

 L’aula Invertida i l’atenció personalitzada.

Exemples d’èxit i recursos per aplicar a l’aula.

.

Aquest curs ofereix al docent eines pel bon funcionament de l’aula. Dona a conèixer els diferents aspectes que configuren la gestió d’aula i com intervenir en cada un d’ells: Des de la pròpia motivació professional, el treball de les emocions per incidir en el comportament de l’alumnat, estratègies concretes per al bon funcionament de la docència i la tutoria i la relació amb les famílies.

En aquest curs aprendrem què significa gammificar (Game-based learning)i per quins motius tant teòrics com pràctics pot arribar a ser molt interessant introduir el joc a l’aula. Un cop vist què significa gammificar i els motius pels quals fer-ho, aprendrem a com començar a introduir la gammificació a l’aula a través de diversos recursos i consells. Al final de curs sortirem amb un projecte de gammificació per a fer alguna activitat a l’aula, i a partir d’aquí poder ser autònoms per a poder realitzar projectes de gammificació en els diferents nivells educatius.

Conèixer les possibilitats de la plataforma docent de Google per desenvolupar les tasques docents.

Conèixer les possibilitats inicials de la plataforma Moodle com a eina TIC de les tasques

El curs l´Escola del S.XXI de 30 hores impartit on line, dotarà als professionals de l´educació dels elements necessaris per a reflexionar sobre aquells aspectes imprescindibles que garanteixin un aprenentatge de qualitat d’acord amb les necessitats pròpies del nostre segle.

En aquest curs aprendrem a : 

 • Fer un repàs d’aspectes bàsics d’ortografia, gramàtica i sintaxi de la llengua catalana que generen dubtes habitualment
 • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc..
 • Emprar correctament la llengua catalana en la redacció de textos propis

La Musicoteràpia ens apropa a una visió holística de l’escola i de les persones que hi fan vida. Parlarem i experimentarem a través de la música, el moviment, la creativitat i la relació entre música, educació i procés terapèutic.

Portarem a terme dinàmiques vivencials amb el suport teòric d’alguns materials. Durant una setmana, serem protagonistes d’un petit procés musicoterapèutic, a través del qual prendrem consciència de la importància de la salut emocional dels docents i de les possibilitats educatives i de creixement personal que ens ofereix la Musicoteràpia.

Aquest curs és la continuació del primer nivell de Musicoteràpia per a docents - MD1 on, per una banda, continuarem el procés musicoterapèutic personal iniciat el primer curs, i per una altra banda, coneixerem més en profunditat els àmbits d’intervenció de la Musicoteràpia en els camps de l’Educació i del Creixement personal. El curs serà principalment vivencial a través de propostes pràctiques amb el suport teòric d’alguns materials.

La superació d’aquest curs donarà dret a matricular-se al “Curs avançat de Musicoteràpia per a docents” i donarà accés al grup de treball permanent.

En l'actualitat, l'educació en medi ambient a les escoles ha pivotat sobre
la conveniència de practicar el reciclatge dels residus.
El present curs neix amb la intenció de proveir al professorat de
coneixements sobre economia circular, a més d'eines didàctiques perquè pugui
dur a terme tallers a classe i que els alumnes interioritzin els motius,
reptes, principis i pràctica d'accions necessàries per a promoure un canvi
cap a l'economia circular treballant-ho de manera transversal.
L'economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant
l'entrada dels materials verges com la producció de deixalles, tancant els
bucles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos. L'economia circular ens
demostra que el reciclatge és un últim recurs no desitjable i a on s'ha
d'evitar arribar.
Per assolir el canvi cap a una economia circular s'han definit 7 accions
necessàries que van més enllà del reciclatge. Les 7 accions són:
redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, recuperar, renovar i finalment
reciclar.

El curs sobre TEA de 30 hores impartit on line, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb TEA.

El curs sobre el TANV de 30 hores impartit on line, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb TANV

En aquest nou segle XXI, van apareixent noves eines tecnològiques i els docents ens hem de formar permanent per a poder aplicar-les en el nostre dia a dia. A les escoles on s’ha introduït les tauletes digitals, s’ha demostrar que ajuden a l’alumnat a potenciar la seva autonomia i l’assimilació de contingut, essent una de les eines interactives amb més projecció de futur. 

Aquest l’objectiu del curs que presentem: Poder apropar les noves tecnologies i l’ús pràctic d’aquests dispositius digitals a la nostra tasca 

El curs sobre TDAH de 30 hores impartit en línia, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb TDAH.

Aquest curs ofereix estratègies per al docent per tal de dotar a l’alumnat d’eines de treball personal. Mitjançant les tècniques d’estudi, d’organització del temps i d’organització personal, el docent aprendrà a guiar als alumnes en les tasques pròpies com a estudiant.

L’hort ens proporciona grans possibilitats didàctiques. Mitjançant aquest curs voleu donar un comentari a tots els secrets d'agricultura ecològica. Aquest curs està pensat per professors que adquireixin coneixements bàsics per iniciar-se en un hort educatiu al centre escolar. L'home escolar ecològic ofereix un context per aprendre a pensar, per educar emocional, per treballar les habilitats socials, tot això, englobat en un marc pràctic, vivencial i de manipulació.

Revisió i actualització tutoritzada de la programació didàctica.

Moltes vegades som tutors i ens trobem davant d’una tasca dificultosa si realment la volem fer ben feta, ajudant a l’alumne a millorar com a persona i com estudiant i integrar-se en el grup classe i en la comunitat escolar.
L’adolescència és una època complicada en la vida de les persones. Ser adolescent és, a vegades, un moment de rebel·lia contra tot i tothom i ens costa saber que fer per poder recolzar-los.
Aquest curs pretén proporcionar les eines per fer aquesta tasca més fàcil.

Aquest curs va dirigit a professors, formadors i professionals del món educatiu per entrar en el nou món de les noves tecnologies, i de l'aprenentatge col·laboratiu i creatiu.

Ja fa temps que les noves eines informàtiques es fan servir a les aules, però sovint els docents tendeixen a repetir i/o mantenir patrons de docència més que utilitzar les Tic per innovar.

Cada vegada més les noves tecnologies han d’esdevenir elements decisius, de manera que ara és el moment de donar una resposta educativa i creativa als reptes que ens planteja aquesta nova societat del coneixement.

Se proporcionarán los últimos avances en materia de Neurociencia aplicada a la Educación, a la vez que se enfatizará en la erradicación de Neuromito

Trabajaremos la comunicación no violenta desde una perspectiva neurocientífica, como herramienta indispensable para prevenir y resolver
conflictos

Dotaremos a los profesionales de los elementos necesarios para detectar y garantizar el acceso al currículum de los alumnos con necesidades educativas especiales.


Diferenciaremos entre las dificultades de conducta debidas a circunstancias propias de la edad, de las dificultades de conducta debidas a trastornos del neurodesarrollo y los trastornos de conducta específicos que tienen unos criterios diagnósticos y que están clasificados en el DSM 5. 
Entre otras:
-Trastorno negativista desafiante
-Trastorno explosivo intermitente
-Trastorno de conducta.

Realizaremos una aproximación a las Pedagogías Alternativas más demandadas en la actualidad como propuesta de Escuela Alternativa o complementaria a la Escuela Tradicional: Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Bosque Escuela, Homeschooling, Madres de Día....

Estudiaremos la importancia de incluir la Educación Emocional en el sistema educativo desde la escuela infantil hasta el final de la etapa obligatoria.

Trabajaremos la prevención, detección y erradicación de conductas de Acoso Escolar, Ciberacoso, Sexting, Grooming.


Facilitaremos las herramientas para diseñar programas de Mediación en el Centro Escolar.

Realizaremos una aproximación a todos aquellos programas, aplicaciones y software que puede facilitar el acceso al Currículum del alumnado con Necesidades Educativas

Proporcionaremos recursos para mejorar el aprendizaje de aquellos alumnos que nos presentan dificultades


Una gran part dels alumnes que s’incorporen a l’FP, i sobretot a Grau Mig, són alumnes que provenen d’uns estudis obligatoris que els han anat deixant d’interessar amb el pas del temps. El docent d’FP té l’oportunitat per canviar aquesta tendència potenciant l’aprenentatge significatiu i motivador.

A aquests alumnes, la possibilitat d’aprendre una professió els genera inquietuds positives, i està a les nostres mans, a les del professorat d’FP, aprofitar aquest petit grau de motivació amb què arriben a les nostres aules per construir uns pilars fonamentals sobre els quals sostenir el coneixement: la millora de la seva autoestima i el manteniment i creixement motivacional. Sense ells, l’aprenentatge competencial no es pot produir.
Idees com el treball en equip, la comunicació (oral, escrita, visual), la gestió d’emocions, l’autoregulació, la necessitat per aprendre, les competències professionals, les softskills, l’autoavaluació, la coavaluació, etc., formen part del llenguatge que els docents del segle XXI utilitzem en el nostre dia a dia, i són eines amb  eficàcia provada que funcionen, especialment, amb els alumnes que tenim a les nostres aules d’FP.